معرفی شغل تکنسین اتاق عمل

تعرفه تبلیغات در سایت
  متخصص تغذیه با دادن اطلاعات و مشاوره درباره ارتباط غذا با سلامت جسمی و روحی، به ترویج تندرستی در جامعه می پردازد.متخصص تغذیه برای گروه های مختلف مردم اعم از کودکان، میانسالان، بیماران، افراد چاق و لاغر متناسب با وضعیت و نیاز آنها برنامه غذایی تهیه می کند. او برای آنها تعیین می کند از چه نوع مواد غذایی و به چه میزان روزانه مصرف کنند.کارشناس تغذیه که در محل هایی مانند کارخانجات صنایع غذایی مشغول به کار می شوند، از دانش تغذیه خود در فرآیند تولید مواد غذایی استفاده می کنند.متخصص تغذیه باید به علم تغذیه اشراف کامل داشته و از آخرین اطلاعات و دستاوردهای این حوزه آگاه باشد. او باید در کنار داشتن مهارت های ارتباطی مناسب، تاحدی با روانشناسی افراد آشنایی داشته تا بتواند برخورد مناسبی با مراجعان داشته و متناسب با وضعیت جسمی و روحی آنها، برنامه و رژیم غذایی شان را تهیه کند.متخصصان تغذیه ای که در استخدام بیمارستان، شرکت یا کارخانه ای هستند، معمولا به صورت تمام وقت مشغول به کارند. در مورد آنهایی که به طور مستقل بوده و دفتر مشاور تغذیه (مطب) دارند، تعیین ساعات کاری بر عهده خودشان می باشد.در ادامه اطلاعات کاملی در مورد وظایف، دانش و مهارت مورد نیاز،
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 3:58
برچسب‌ها :
8. The Curies' _________ collaboration helped to unlock the secrets of the atom. A. friendly B. competitive C. courteous D. industrious E. chemistry 9. Marie had a bright mind and a ______ personality. A. strong B. lighthearted C. humorous D. strange E. envious 10. When she learned that she could not attend the university in Warsaw, she felt _________. A. hopeless B. annoyed C. depressed D. worried E. None of the above 11. Marie _________ by leaving Poland and traveling to France to enter the Sorbonne. A. challenged authority B. showed intelligence C. behaved D. was distressedE. Answer not available 12. _________ she remembered their joy together. A. Dejectedly B. Worried C. Tearfully D. Happily E. Irefully 13. Her _________ began to fade when she returned to the Sorbonne to succeed her husband. A. misfortune B. anger C. wretchednessD. disappointment E. ambition 14. Even though she became fatally ill from working with radium, Marie Curie was never _________. A. troubled B. worried C. disappointed D. sorrowful E. disturbed موفق باشید
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 3:58
برچسب‌ها :
بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک             بگفت آنگه که باشم خفته در خاکبگفتا گر خرامی در سرایش                   بگفت اندازم این سر زیر پایش بگفتا گر کند چشم تو را ریش                بگفت این چشم دیگر دارمش پیش بگفتا گر کسیش آرد فرا چنگ                بگفت آهن خورد ور خود بود سنگ بگفتا گر نیابی سوی او راه                   بگفت از دور شاید دید در ماه بگفتا دوری از مه نیست در خور             بگفت آشفته از مه دور بهتر بگفتا گر بخواهد هر چه داری                بگفت این از خدا خواهم به زاری بگفتا گر به سر یابیش خوشنود             بگفت از گردن این وام افکنم زود بگفتا دوستیش از طبع بگذار                 بگفت از دوستان ناید چنین کار بگفت آسوده شو که این کار خامست     بگفت آسودگی بر من حرام است بگفتا رو صبوری کن درین درد                بگفت از جان صبوری چون توان کرد بگفت از صبر کردن کس خجل نیست      بگفت این دل تواند کرد دل نیست بگفت از عشق کارت سخت زار است      بگفت از عاشقی خوشتر چکار است بگفتا جان مده بس دل که با اوست        بگفتا دشمنند این هر دو بی دوست بگفتا در غمش می‌ترسی از کس          بگفت از محنت هجران او بس بگفتا هیچ هم خوابیت باید                   بگفت ار من نباشم نیز شاید بگفتا چونی از عشق جمالش               بگفت آن کس نداند جز خیالش بگفت از دل جدا کن عشق شیرین         بگفتا چو
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 3:58
برچسب‌ها :
پاسخ نامه متن درک مطلب شماره دو: 8. A: "Amicable" means friendly. It does not mean competitive (B), i.e. oppositional, ambitious, or aggressive; courteous (C), i.e. polite; industrious (D), i.e. hard-working; or chemistry (E): their collaboration was in physics, but moreover, the passage specifically describes their collaboration as "amicable." 9. B: "Blithe" means light-hearted. It does not mean strong (A), humorous (B) or funny; strange (D), or envious (E). 10. B: "Disgruntled" means annoyed. It does not mean hopeless (A), depressed (C), or worried (D). 11. A: Marie challenged authority by going to study at the Sorbonne, because Warsaw's university did not admit women. The passage indicates this challenge by describing her "defiantly" leaving Poland for France; i.e., she was defying authority. The passage does not indicate she showed intelligence (B), "behaved" (C), or was distressed (D) or upset by her move. 12. A: A synonym for "despondently" is "dejectedly," meaning sadly, with despair or depression. The passage indicates this by describing Curie's emotional state as one of "heartbreaking anguish" over her husband's sudden accidental death. She is not described in this passage
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 3:58
برچسب‌ها :
1. The 16th century was an age of great ______ exploration. A. cosmic B. land C. mental D. common man E. None of the above 2. Magellan lost the favor of the king of Portugal when he became involved in a political ________. A. entanglement B. discussi
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 4 آذر 1396 ساعت: 18:43
برچسب‌ها :
وظایف تکنسین اتاق عمل: آماده کردن اتاق عمل برای جراحی و کنترل آن از نظر نور كافي، سیستم برق رساني، درجه حرارت ،رطوبت، پاكیزگي، ايمني و. .... اطمینان یافتن از درستی دستگاه ھا و تجهیزات لازم برای جراحی استریل کردن تجهیزات و لوازم و اطمینان یافتن از وجو
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : شنبه 4 آذر 1396 ساعت: 18:43
برچسب‌ها :